Privacy verklaring

Stichting Rijens Hart hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van cursisten en andere relaties. In deze Privacy verklaring willen we helder en open uitleggen hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan wat in onze mogelijkheden ligt om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat wij in ieder geval doen is: 

 • Persoonsgegevens verwerken alleen met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens volgen later in deze verklaring;
 • Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • We vragen om de uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven géén persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze leden, vrijwilligers en overige relaties. We kunnen en willen onze relaties hierop wijzen en wij respecteren die rechten ook.

Als Stichting Rijens Hart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten en overige relaties. Wanneer er na het doornemen van deze Privacy verklaring of in het algemeen over de bescherming van persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je contact opnemen met het bestuur via het secretariaat:

Stichting Rijens Hart
info@stichtingrijenshart.nl 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Stichting Rijens Hart verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Registreren van competenties ten behoeve van het behalen of verlengen van een diploma of certificaat;
 • Communicatie met cursisten en/of overige relaties bijvoorbeeld via e-mail of post;
 • Het verwerken van betalingen.

Ten behoeve van bovenstaande doelen vragen bij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletters;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Opleidingsniveau in diploma’s (BHV reanimatie, eerste hulp aan kinderen Oranje Kruis, eerste Hulp bij ongevallen Oranje Kruis etc.).

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan ons worden gegeven worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelen hierboven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inschrijven bij de overkoepelende ehbo-organisaties: Het Oranje Kruis, de Hartstichting, Hartslag Nu, De Nederlandse Reanimatie raad. Met deze organisaties wordt alleen de informatie gedeeld die van belang is voor het lidmaatschap bij die bond. Dit wordt gedaan via beveiligde webportals. 

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is politie onderzoek in het kader van (persoons-)gegevens. In zo’n geval zijn wij verplicht mee te werken met het onderzoek en gegevens af te staan. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder 16 jaar) wanneer daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door Stichting Rijens Hart zolang bewaart als een persoon cursist  is bij Stichting Rijens Hart en of zolang zijn of haar diploma geldig is. Wanneer een persoon zijn diploma laat verlopen worden de persoonsgegevens 2 jaar bewaart en daarna verwijderd uit het actuele cursistenlijsten en daaraan verwante lijsten. De contactgegevens (NAW, telefoonnummer, mailadres) blijven bewaard in het boekhoudprogramma.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Onder andere: 

 • Alle betrokkenen binnen onze organisatie die op welke manier dan ook toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Voor al onze systemen hebben we een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle backups zijn encrypted;
 • Alle betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Elke cursist  heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we geregistreerd hebben. Daarnaast kan een cursist bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens door ons of door de partijen met wie wij de informatie delen. Een cursist heeft ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan het lid zelf of direct aan een andere partij wanneer gewenst. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij kunnen voldoen aan hiervoor genoemd verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als je naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Schuiven naar boven